Category Archives: Thẩm định giá

Thẩm định giá máy móc thiết bị

Thẩm định giá máy móc thiết bị ảnh đại diện

Thẩm định giá máy móc thiết bị là sự đánh giá hoặc đánh giá lại giá trị máy móc thiết bị vào ngày thẩm định giá tại một thời điểm cụ thể cho một mục đích cụ thể và sử dụng một phương pháp phù hợp. Máy móc thiết bị có thể được thẩm định

Thẩm định giá tài sản vô hình

thẩm định giá tài sản vô hình hình ảnh đại diện

Dịch vụ thẩm định tài sản vô hình bao gồm dịch vụ thẩm định thương hiệu, công nghệ, sở hữu trí tuệ, giá trị nhân sự, lợi thế thương mại, lợi thế quyền thuê…. Ngày 7/01/2014 Bộ Tài chính ban hành Thông tư 06/2014/TT-BTC về Ban hành Tiêu chuẩn thẩm định giá số 13 Thẩm

Thẩm định giá bất động sản

thẩm định giá bất động sản đại diện

Khái niệm bất động sản, thẩm định giá bất động sản Bất động sản là những tài sản ba gồm đất đai, chung cư, nhà ở, công trình xây dựng gắn liền với đất đai, những tài sản thuộc bất động sản do pháp luật quy định. Những năm gần đây thị trường bất động

0983 511 755