Định giá giá xây dựng là một khái niệm chung dùng để tiến hành đo bóc khối lượng và ước tính giá xây dựng công trình trong giai đoạn sau thiết kế đến trước khi công trình được khởi công.

Định giá xây dựng là gì?

Căn cứ trên bản vẽ thiết kế, khái toán, tiên lượng để tính khối lượng công trình, giúp người mời thầu xác định giá mời thầu, giúp Nhà thầu xác định giá dự thầu hoặc hồ sơ yêu cầu trong trường hợp chỉ định thầu.

Vậy các nội dung công việc định giá xây dựng cần thực hiện là:

– Đưa ra nhận định độc lập, khách quan, chính xác và đáng tin cậy về nguồn vốn đầu tư, quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;
– Phân tích đầu tư và khả năng phát triển để hướng dẫn cho nhà đầu tư, chuyên gia tài chính và nhà xây dựng;
– Ước tính vốn đầu tư, giá công trình và các chi phí kèm theo;
– Đánh giá và phân tích rủi ro, khuynh hướng các cơ hội và thay đổi chi phí;
– Phân tích các quyết định, phân tích tài chính dự án;
– Quản lý chi phí dự án, đánh giá thanh lý tài sản dự án;
– Lập dự án và phân tích dự án; đánh giá tính khả thi và hiệu quả của dự án;
– Quản lý dự án, quản lý chi phí, quản lý hợp đồng giúp chủ đầu tư.

* Định giá xây dựng được chia theo mức độ chi tiết hoặc tổng hợp của đơn giá:
+ Đơn giá chi tiết xây dựng công trình: tính từ định mức chi tiết nhân cho đơn giá hao phí của định mức tương ứng
+ Đơn giá tổng hợp xây dựng công trình: bao gồm giá của một công việc hoặc nhiều công việc (tính từ đơn giá chi tiết).
* Ngoài ra được chia theo nội dung chi phí của đơn giá:
+ Đơn giá xây dựng công trình không đầy đủ: chỉ bao gồm các thành phần chi phí trực tiếp vật liệu, nhân công, máy thi công
+ Đơn giá xây dựng công trình đầy đủ: bao gồm cả chi phí trực tiếp và các thành phần chi phí như trong dự toán như chi phí chung, thu nhập chịu thuế tính trước, thuế .

 

0983 511 755