Đơn giá xây dựng chi tiết là được tính cho các công tác xây dựng cụ thể làm cơ sở xác định dự toán xây dựng công trình và dự toán gói thầu xây dựng.

Đơn giá xây dựng chi tiết

Đơn giá giá xây dựng chi tiết gồm 2 loại:

+ Đơn giá xây dựng chi tiết của công trình không đầy đủ bao gồm chi phí vật liệu, chi phí nhân công, chi phí máy và thiết bị thi công.

+ Đơn giá xây dựng chi tiết của công trình đầy đủ gồm chi phí vật liệu, chi phí nhân công, chi phí máy và thiết bị thi công, chi phí chung và thu nhập chịu thuế tính trước.

0983 511 755