Để hiểu được định nghĩa giá trị công trình xây dựng là gì? Chúng ta cần phải tìm hiểu định nghĩa công trình xây dựng là gì? Khi có khái quát tổng thể về công trình xây dựng là gì thì chúng ta xác định giá trị công trình xây dựng là gì?

Giá trị công trình xây dựng
Bản vẽ công trình xây dựng

Công trình xây dựng là gì?

Công trình xây dựng là sản phẩm được tạo thành bởi sức lao động của con người, vật liệu xây dựng, thiết bị lắp đặt vào công trình, được liên kết định vị với đất, có thể bao gồm phần dưới mặt đất, phần trên mặt đất, phần dưới mặt nước và phần trên mặt nước, được xây dựng theo thiết kế. Công trình xây dựng bao gồm công trình dân dụng, công trình công nghiệp, giao thông, nông nghiệp và phát triển nông thôn, công trình hạ tầng kỹ thuật và công trình khác.

Vậy giá trị công trình xây dựng là gì?

Căn cứ vào Quyết định số 957/QĐ-BXD ngày 29/9/2009 về công bố định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng công trình thì giá trị công trình xây dựng được xác định là chi phí tư vấn tùy theo từng công việc tư vấn cụ thể có thể là chi phí xây dựng và/hoặc chi phí thiết bị trong tổng mức đầu tư hoặc dự toán đã được phê duyệt.

 

0983 511 755