Giấy tờ pháp lý

Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán

 

Một số thẻ hành nghề kiểm toán của nhân viên trong công ty được chứng nhận:

Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá

Một số thẻ hành nghề thẩm định giá của nhân viên trong công ty được chứng nhận:

Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ tư vấn xây dựng

Một số thẻ hành nghề hoạt động xây dựng của nhân viên trong công ty được chứng nhận:

Các văn bản pháp lý