I. KIỂM TOÁN DỰ ÁN

Phí dịch vụ kiểm toán báo cáo quyết toán dự án hoàn thành được xác định theo dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt trên cơ sở định mức theo quy định tại Điều 46 của Nghị định số 99/2021/NĐ-Cp ngày 11/11/2021 của Chính phủ quy định về quyết toán dự án hoàn thành sử dụng nguồn vốn nhà nước. Theo đó thì kiểm toán độc lập của dự án được xác định trên cơ sở giá trị cần thuê kiểm toán của dự án nhân (x) với tỷ lệ định mức được xác định tại bản định mức chí phí kiểm toán độc lập dưới đây. Chi phí kiểm toán độc lập tối thiểu là một triệu đồng và cộng với thuế giá trị gia tăng

Loại chi phí Tng mức đu tư của dự án sau loại trừ (tỷ đồng)
≤ 5 10 50 100 500 1.000 ≥ 10.000
Kiểm toán độc lập (%) 0,96 0,645 0,45 0,345 0,195 0,129 0,069

II. KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Phí kiểm toán báo cáo tài chính doanh nghiệp hiện nay không có quy định của nhà nước ban hành để áp dụng, các doanh nghiệp tự thoả thuận và đưa ra mức giá phù hợp. Thông thường sẽ căn cứ vào ngành nghề kinh doanh, tổng doanh thu, tổng nguồn vốn để xác định giá phí dịch vụ kiểm toán