Phí thẩm định là số tiền cần thiết, hợp lý phải chi trả cho công việc thẩm định giá do tổ chức thẩm định giá tính theo quy định của Pháp lệnh về phí thẩm định và quy định của pháp luật về giá.

Người nộp phí thẩm định sẽ thực hiện nộp phí thẩm định trong thời gian: từ thời điểm nộp hồ sơ đề nghị thẩm định, thẩm định lại đến trước khi tổ chức họp hội đồng thẩm định.

Phí thẩm định

Đối với những hồ sơ thẩm định các ngành thuộc qurn lý của bộ tài chính thì theo Thông tư số 56/2018-BTC quy định, chậm nhất là ngày 5 hàng tháng, tổ chức thu phí thẩm định phải gửi số tiền phí đã thu của tháng trước vào tài khoản phí chờ nộp ngân sách mở tại Kho bạc Nhà nước. Tổ chức thu phí phải nộp 100% tiền phí thu được vào ngân sách Nhà nước.

Xem thêm:

+ Xác định giá trị công trình xây dựng

+ thẩm định giá là gì

Trong trường hợp tổ chức thu phí thẩm định là cơ quan nhà nước thuộc diện khoán chi phí hoạt động từ nguồn thu phí theo quy định tại khoản 1 Điều 4 Nghị định số 120/2016/NĐ-CP quy định và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Phí và lệ phí, thì được trích để lại 90% tổng số tiền phí thẩm định thực thu được để chi cho hoạt động thẩm định, thu phí và nộp 10% vào ngân sách nhà nước.

Hiện nay theo quy định tại Nghi định số 89/2013/NĐ-CP ngày 06/08/2013 của chính Phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật giá thì Giá dịch vụ thẩm định giá thực hiện theo thỏa thuận giữa doanh nghiệp thẩm định giá với khách hàng thẩm định giá theo quy định tại Khoản 2, Khoản 3, Khoản 4 Điều 11 và được ghi trong hợp đồng thẩm định giá. Trong trường hợp đấu thầu dịch vụ thẩm định giá thì thực hiện theo quy định của pháp luật về đấu thầu đối với gói thầu dịch vụ tư vấn.

 

0983 511 755