Góp vốn là việc góp tài sản để tạo thành vốn điều lệ của công ty hoặc để thành lập công ty để trở thành chủ sở hữu hoặc các sở hữu chung. Tài sản góp vốn có thể là đòng Việt Nam, ngoại tệ tự do chuyển đổi, vàng, bất động sản, giá trị quyền sỡ hữu trí tuệ, công nghệ, các tài sản khác có thể định giá được bằng đồng Việt Nam

thẩm định giá để góp vốn

Thẩm định giá để góp vốn là việc các công ty về thẩm định giá tiến hành tìm hiểu xác định giá trị của tài sản của tổ chức công ty góp vốn, nhằm định ra giá trị chuẩn xác nhất, nhanh nhất đáp ứng nhu cầu khách hàng

Xem thêm:

+ Thẩm định giá công ty doanh nghiệp

+ Thẩm định giá dự án đầu tư

Vì sao phải thâm định giá góp vốn

Trong phát triển kimh tế các tổ chức, công ty thường hay có sự đầu tư ghóp vốn của các cộng sự khác (do cá nhân hay doanh nghiệp góp vốn) để cùng phát triển chung. Đặc biệt trong các dự án phát triển kinh tế nhà nước xu hướng kêu gọi đầu tư góp vốn cổ phần hóa càng được áp dụng và chú trọng

Tại điều 137 luật doanh nghiệp đã nêu rõ tài sản góp vốn là đồng Việt Nam. Nếu là ngoại tệ, vàng các tài sản khác (bất đông sản, vàng, ngoại tệ, giá trị sở hữu trí tuệ…) phải được các thành viên cổ đông sáng lập hoặc tổ chức thẩm định giá chuyên nghiệp định giá và thể hiện bằng đồng Việt Nam.

Tài sản thẩm định giá để góp vốn

Tài sản thẩm định giá để góp vốn bao gốm những tài sản góp vốn không phải là tiền măt đồng Việt Nam. Các loại tài sản như ngoại tệ, bất động sản, sở hữu trí tuệ, sỡ hữu công nghệ, kỹ thuật…

Tài sản góp vốn phải được định giá theo nguyên tắc nhất trí hoặc do một tổ chức thẩm định giá chuyên nghiệp định giá. Trong trường hợp tài sản được các công ty thẩm định giá định giá thì tài sản góp vốn đó phải được đa số các thành viên cổ đông chấp thuận mới được xác nhận.

Trường hợp tài sản góp vốn được định giá cao hơn so với giá trị thực tế tại thời điểm góp vốn thì các thành viên cùng liên đới góp thêm bằng số chênh lệch giữa giá trị được định giá và giá trị thực tế của tài sản góp vốn tại thời điểm kết thúc định giá.

Hồ sơ thẩm đinh giá để ghóp vốn

Giấy yêu cầu thẩm định giá để góp vốn do khách hàng lập (có mẫu kèm theo)

Danh mục tài sản cần thẩm định giá để góp

Các chứng từ khác có liên quan tới tài sản thẩm định giá

TƯ VẤN TRỰC TUYẾN

Bạn muốn tư vấn về các dịch vụ thẩm định giá? Chỉ cần gửi thông tin của bạn và chúng tôi sẽ liên lạc ngay.

    0983 511 755