Thẩm định giá dự toán dự án xây dựng là xác định toàn bộ chi phí cần thiết để xây dựng công trình được xác định ở giai đoạn thực hiện dự án phù hợp với thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công và các yêu cầu công việc phải thực hiện của công trình. 

Thẩm định giá dự toán dự án xây dựng

Xem thêm:

+ Thẩm định giá công trình xây dựng

Mục đích của thẩm định giá dự toán xây dựng nhằm để:

+ Đảm bảo phạm vi, khối lượng công việc tính toán trong dự toán là phù hợp với hồ sơ thiết kế, dự toán xây dựng..

+ Chi phí mà dự toán đưa ra là đúng, đủ, phù hợp với yêu cầu của hồ sơ thiết kế và giá cả thị trường.

+ Phương pháp lập dự toán của đơn vị, bộ phận tư vấn là phù hợp với các quy định pháp luật hiện hành.

+ Tăng mức độ tin cậy của hồ sơ dự toán đã được lập.

+ Xác định tính khả thi của dự án.

Nội dung thẩm định giá dự toán dự án xây dựng công trình gồm:

+ Kiểm tra sự phù hợp khối lượng công tác xây dựng, chủng loại và số lượng thiết bị trong dự toán so với khối lượng, chủng loại và số lượng thiết bị tính toán từ thiết kế xây dựng, công nghệ;

+ Kiểm tra tính đúng đắn, hợp lý của việc áp dụng, vận dụng định mức dự toán, giá xây dựng của công trình và quy định khác có liên quan trong việc xác định các khoản mục chi phí của dự toán xây dựng công trình;

+ Xác định giá trị dự toán xây dựng công trình sau thẩm định và kiến nghị giá trị dự toán xây dựng để cấp có thẩm quyền xem xét, phê duyệt. Đánh giá mức độ tăng, giảm của các khoản mục chi phí, phân tích nguyên nhân tăng, giảm so với giá trị dự toán xây dựng công trình đề nghị thẩm định.

Hồ sơ thẩm định giá dự toán xây dựng gồm:

Thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng.

TƯ VẤN TRỰC TUYẾN

Bạn muốn tư vấn về các dịch vụ thẩm định giá? Chỉ cần gửi thông tin của bạn và chúng tôi sẽ liên lạc ngay.

    0983 511 755