Căn cứ vào hiện trạng, yêu cầu của khách hàng. Hà Thành sẽ tiến hành khảo sát, lập đề cương công việc và dự toán chi phí theo từng vụ việc cụ thể.