Theo Thông tư số 58/2016/TT-BTC thì: “Điều 10. Căn cứ lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm tài sản, hàng hóa, dịch vụ

  1. Tiêu chuẩn, định mức trang thiết bị và phương tiện làm việc của cơ quan và cán bộ, công chức, viên chức; trang thiết bị, phương tiện làm việc hiện có cần thay thế, mua bổ sung, mua sắm mới phục vụ cho yêu cầu công việc.
  2. Quyết định mua sắm tài sản, hàng hóa, dịch vụ của cấp có thẩm quyền (quy định tại Điều 5 Thông tư này) hoặc kế hoạch, danh mục dự toán mua sắm được cấp có thẩm quyền phê duyệt.
  3. Đề án mua sắm trang bị cho toàn ngành được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt (nếu có).
  4. Có nguồn kinh phí mua sắm tài sản, hàng hóa, dịch vụ theo quy định tại khoản 2 Điều 2 Thông tư này.
  5. Dự toán mua sắm thường xuyên được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.
  6. Kết quả thẩm định giá của cơ quan có chức năng, nhiệm vụ thẩm định giá hoặc của tổ chức có chức năng cung cấp dịch vụ thẩm định giá hoặc các báo giá của các nhà cung cấp (nếu có).”

Thẩm định để mua sắm mới tài sản

Xem thêm:

+ Thẩm định giá dự án đầu tư

+ Thẩm định giá để góp vốn

Theo đó tài sản mua sắm mới của các cơ quan, tổ chức doanh nghiêp khi có dự án mua sắm mới, bổ sung trang thiết bị cơ sở vật chất phải có kết quả thẩm định của cơ quan có chức năng về thẩm định giá. Kết quả thẩm định giá có thể do cơ quan, tỏ chức, doanh nghiệp lập ra thẩm định hoặc do công ty về thẩm định giá uy tín chuyên nghiệp cung cấp.

Thẩm định để mua sắm mới tài sản là việc các công ty về thẩm định giá tiến hành tìm hiểu xác định giá trị của tài sản nằm trong danh sách mua sắm mới cho các doanh nghiệp tư nhân hay nhà nước nhằm định ra giá trị chuẩn xác nhất, nhanh nhất cho khách hàng, để công ty tiến hành tìm nhà đấu thầu mua sắm tài sản cho doanh nghiệp đó

Mục đích thẩm định để mua sắm mới tài sản

Làm cơ sở trình báo các cơ quan có thẩm quyền phê duyệt dự tán mua sắm mới

Làm cơ sở xác định giá khởi điểm để tiến hành bán đấu giá tài sản.

Làm cơ sở xác định giá trần để các tổ chức tiến hành đấu thầu mua sắm mới tài sản

Làm cơ sở xác định giá trị để các tổ chức doanh nghiệp tiến hành mua sắm mới theo quy định hiện hành.

Quy trình thẩm đinh để mua sắm mới tài sản

Xác định tổng quát về từng loại tài sản thuộc thuộc danh sách yêu cầu sắm mới của khách hàng: xác định giá trị thị trường, giá chi phí thị trường làm cơ sở thẩm định giá

Lập kế hoạch thẩm định giá cho tài sản cần mua sắm mới

Khảo sát thực tế từng loại tài sản cần mua sắm để thu thập thông tin

Phân tích các thông tin đã thu thập được liên quan đến tài sản thẩm định giá và các tài sản so sánh để đánh giá tác động của các yếu tố đến kết qủa thẩm định giá cuối cùng

Xác định giá trị tài sản của tài sản cần mua mới

Lập báo cáo kết quả việc thẩm định giá tài sản cần mua mới đến khách hàng và ban thẩm định

Hồ sơ thẩm định để mua sắm mới tài sản

Giấy yêu cầu thẩm định giá do khách hàng lập (có mẫu kèm theo)

Danh mục tài sản cần thẩm định giá của tài sản cần mua mới

Các chứng từ khác có liên quan tới tài sản cần mua sắm mới phục vụ cho việc thẩm định.

TƯ VẤN TRỰC TUYẾN

Bạn muốn tư vấn về các dịch vụ thẩm định giá? Chỉ cần gửi thông tin của bạn và chúng tôi sẽ liên lạc ngay.

    0983 511 755