Công trình xây dựng là kết quả sản phẩm của một quá trình được thực hiện bởi sự sáng tạo và sức lao động của con người. Công trình lao động bao gồm vật liệu xây dựng, thiết bị lắp đặt công trình được kết dính với đất, có thể bao gồm cả phần dưới mặt đất, phần trên mặt đất, phần dưới mặt nước, phân trên mặt nước, được xây dựng theo thiết kế. Còn trình xây dựng bao gồm công trình công nhiệp, công trình nông thôn, công trình giao thông, cong trình hạ tầng kỹ thuật và các loại koong trình khác.

Xác định giá trị công trình xây dựng demo
Côn trình đang xây dựng

Việc xác định được giá trị công trình xây dựng đó là tổng kết của quá trình phân tích, tìm hiểu các giá trị chi tiết của công trình bao gồm chi phí máy móc thiết bị thi công, chi phí nhân công, chi phí vật liệu, chi phí chung và thu nhập chịu thuế tính trước… để giúp chủ đầu tư xác nhận được giá trị tài sản công trình xây dựng để từ đó đưa ra được những kế hoạch, sử dụng, kinh doanh, quyết toán phù hợp. Giá trị công trình xây dựng phải được xác định, thẩm định và phê duyệt theo quy định của nhà nước. Do đó công cuộc này các cá nhân tổ chức, doanh nghiệp thường tìm đến các tổ chức, công ty về thẩm định để tiến hành yêu cầu xác định.

Xem thêm:

+ Giá trị công trình xây dựng là gì?

+ Định giá xây dựng là gì?

Mục đích của xác định giá trị công trình xây dựng

Giúp chủ đầu tư xác định được chính xác giá trị tài sản của công trình xây dựng đó

Căn cứ để xét chọn nhà thầu, thương thảo ký két hợp đồng.

Làm căn cứ để tiến hành nhượng quyền, mua – bán.

Sử dụng làm căn cứ đế thẩm tra, quyết toán.

Nguyên tắc xác định giá trị công trình xây dựng

Xác định đúng, đủ chính xác các chi phí và tuân thủ theo các quy định (công trình sử dụng vốn nhà nước).

Lập theo mặt bằng giá tại thời điểm xác định.

Quy trình xác định giá trị công trình xây dựng

Xác định tổng quát về công trình, từng lại tài sản thuộc công trình, làm tiền đề cho việc định giá

Lập kế hoạch xác định giá cho tài sản công trình xây dựng

Khảo sát thực tế công trình xây dựng đó để thu thập thêm thông tin

Phân tích các thông tin đã thu thập được liên quan đến tài sản định giá và các tài sản so sánh để đánh giá tác động của các yếu tố đến kết qủa xác định giá cuối cùng

Xác định giá trị tài sản của công trình xây dựng

Lập báo cáo kết quả việc định giá của công trình đến khách hàng và ban thẩm định

Hồ sơ xác định giá công trình xây dựng

Giấy yêu cầu do khách hàng lập (có mẫu kèm theo)

Các loại giấy tờ liên quan đến công trình: thiết kế xây dựng, bản vẽ thi công, chỉ dẫn kỹ thuật…

Các chứng từ khác có liên quan tới công trình phục vụ cho việc định giá.

0983 511 755